Єдина науково-методична проблема:

Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі НВК ім. В. Труша

ІІІ етап:

Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та впровадження результатів наукових досліджень у практику своєї роботи

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

НОВОРОЗДІЛЬСЬКОГО НВК ім. В. Труша НА 2017/2018 Н.Р.


Членство у раді Прізвище, ім’я, по батькові Посада Відомості про члена ради
голова методичної ради Верещинська Світлана Миронівна заступник директора з навчально-виховної роботи Вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, стаж роботи – 24 роки
член ради Чернюх Євгенія Ярославівна директор Вчительматематики, христ. етики вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи - 38 років
член ради секретар Чопак Лариса Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи Вчитель математитки, інформатики вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи -14 років
член ради Кушніревич Оксана Василівна заступник директора з навчально-виховної роботи Вчитель правознавства, історії, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи - 21рок
член ради Побережна Любов Дмитрівна заступник директора з навчально-виховної роботи Вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія
член ради Проць Галина Володимирівна Вчитель, керівник методичного об’єднання вчителів математики, інформатики, фізики Вчитель математики, інформатики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи - 20 років
член ради Гайванович Ірина Павлівна Вчитель, керівник методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Вчительукраїнської мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи - 16 років
член ради Чайкіна Софія Володимирівна Вчитель, керівник методичного об’єднання вчителів іноземних мов Вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи – 44
член ради Кухаришин Ірина Михайлівна Вчитель, керівник методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін, фіз. культури, ЗВ Вчитель хімії, ОЗ, ОМЗ; І кваліфікаційна категорія, стаж роботи – 12 років
член ради Басумак Оксана Іллівна Вчитель,керівник методичного об’єднання вчителів історії, правознавства, предметів художньо-естетичного циклу Вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи –27 років
член ради Сенишин Ірина Михайлівна Вчитель, керівник методичного об’єднання класних керівників Вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, стаж роботи - 26 років
член ради Ритаровська Лідія Зіновіївна Педагог-організатор Вчитель природознавства, друга кваліфікаційна категорія, стаж роботи – 12 років
член ради Федорик Леся Ігорівна Вчитель, керівник методичного об’єднання початкових класів Вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основні завдання методичної ради гімназії:

-реалізує задачі методичної роботи;

-направляє та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи, школи молодого вчителя;

-корегує роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів гімназії;

-визначає проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних заходів, семінарів;

-займається розробкою основної методичної проблеми.

У 2015/2016 навчальному році робота методичної ради гімназії спрямована на реалізацію наступних завдань:

-безперервність освіти педагогічних працівників;

-постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;

-сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;

-осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;

-обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;

-ступінь засвоєння вчителями значущості проблеми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;

-координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;

-розробка основних напрямків методичної роботи;

-формування цілей та завдань методичної служби;

-забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;

-організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;

-організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;

-організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;

-пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;

-участь в атестації педагогічних працівників;

-професійне становлення молодих вчителів;

-співробітництво з іншими навчально-виховними закладами, науковцями міста та області;

-впровадження комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес.

Основні напрями діяльності методичної ради:

-аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

-експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;

-організація роботи з опанування освітніми технологіями;

-обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;

-організація науково-дослідницької роботи учнів;

-використання інформаційних технологій;

-удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;

-вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;

-розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів;

-випуск методичного вісника.

До перемоги і високих результатів ведуть дітей учителі НВК «Лідер». Для цього створені умови розвитку педагогічної творчості: · працює методична рада; · шість методичних об'єднань; · школа молодого вчителя; · школа педагогічної майстерності;

Пріоритетні напрямки та форми методичної роботиз педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році

Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;

прогностичну (випереджуючу),яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

опозиційно-регулюючу;

інформаційно-оцінюючу.

У 2015/2016 навчальному році науково-методична робота школи спрямована на реалізаціюпроблемної теми:«Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі НВК «Лідер». (ІІІ етап)

Для вирішення цих проблем поставлені такі завдання:

·діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

·наукова підготовка;

· методичний рівень;

·оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· знання вікових та психологічних особливостей учнів;

·оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

·вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

·забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;

·удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

·заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

·активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

·активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

·активізація роботи науково-методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

·забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;

·розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;

·підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи шкільного учнівського наукового товариства “Еврика” з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

·введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;

·організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступніформи науково-теоретичної та методичної роботи:

колективні форми роботи:групові форми роботи:

· педагогічна рада; · методичні об’єднання;

· методична рада; ·творчі групи;

· науково-практична конференція; · · школа молодих учителів;

· методичні оперативні наради; · предметні тижні;

· психолого - педагогічні семінари; ·семінари-практикуми;

· педагогічні виставки; · психолого-педагогічний консиліум;

· · педагогічні читання

індивідуальні форми роботи:

· стажування; · робота над науково-методичною проблемою;

· методичні консультації; ·атестація вчителів;

· співбесіди; ·курси підвищення кваліфікації;

· наставництво; ·творчі звіти;

· аналіз уроків;

· самоосвіта вчителів.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом гімназії, організувати роботу в таких напрямках:

організаційно – педагогічні заходи:

· педагогічні ради;

· практичні міжпредметні семінари;

· науково-практична конференція;

навчально – педагогічна та методична діяльність:

· робота методичної ради;

· система роботи методичних об’єднань;

· діяльність творчої групи “Пошук”;

· робота школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

· організація роботи щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

· діяльність наукового учнівського товариства “Еврика”;

· робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;

· атестація вчителів та підвищення кваліфікації через річні курси.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

За змістом науково-теоретична і методична робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні, групові та індивідуальні форми.

Робота методичного об’єднання включає:

• вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;

• планування роботи на навчальний рік;

• коректування та обговорення навчальних програм;

• заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;

• методична допомога молодим вчителям;

•підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;

• використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;

• надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства учнів;

• індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;

• обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;

• затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;

аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;

• стан позакласної роботи з предмету;

• огляд новинок методичної літератури;

• підсумки атестації вчителів;

• організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;

• творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;

•збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 418

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.